Miltä voisi näyttää keskus­ta­lainen sivis­tys­po­li­tiikka?

"Kes­kus­ta on har­voin, jos kos­kaan, sor­tu­nut eli­tis­miin omas­sa si­vis­tys- ja kou­lu­tus­po­li­tii­kas­saan."

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ovat käyn­nis­sä ja mo­nen ilok­si kes­kus­tal­la on pu­heen­joh­ta­juus mm. kou­lu­tus­ta kä­sit­te­le­väs­sä “Osaa­mi­sen, si­vis­tyk­sen ja in­no­vaa­ti­oi­den Suo­mi” -työ­ryh­mäs­sä.

Pu­heen­joh­ta­ja­na ryh­mäs­sä toi­mii kan­sa­ne­dus­ta­ja Han­na Ko­so­nen.

On hie­noa, et­tä edus­kun­ta­ryh­mäs­sä on pri­o­ri­soi­tu var­hai­ses­sa vai­hees­sa kou­lu­tus- ja si­vis­tys­po­li­tiik­ka kor­ke­al­le. Jos­kus työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­juus on en­na­koi­nut jopa mah­dol­lis­ta asi­a­no­mai­sen alan mi­nis­te­rin teh­tä­vää.

MUT­TA mil­tä voi­si näyt­tää tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la kes­kus­ta­lai­nen si­vis­tys­po­li­tiik­ka?

Vaik­ka kir­jat­tu hal­li­tu­soh­jel­ma on ai­na use­an puo­lu­een komp­ro­mis­si, on tär­ke­ää, et­tä jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa kes­kus­ta­lai­set pai­no­tuk­set nou­se­vat esil­le.

Tois­ten ym­mär­tä­mis­tä ja so­vus­sa elä­mis­tä. Jat­ku­vaa op­pi­mis­ta. Eri tai­teen ja tie­teen alo­jen op­pi­mis­ta. Laa­jaa ym­mär­rys­tä ja tie­to­poh­jaa ih­mi­syy­des­tä ja maa­il­mas­ta. Kou­lu­tuk­sel­lis­ta tasa-ar­voa.

Muun mu­as­sa nämä asi­at nou­si­vat esil­le, kun Kes­kus­tan Si­vis­tys­seu­ra jär­jes­ti jä­se­nil­leen ky­se­lyn huh­ti­kuus­sa kos­kien sitä, min­kä­lai­sia asi­oi­ta kes­kus­tan tu­li­si puo­lu­ee­na pai­not­taa omas­sa si­vis­tys­po­li­tii­kas­saan.

Mut­ta mil­tä tämä voi­si näyt­tää konk­reet­ti­si­na toi­mi­na?

AM­MA­TIL­LI­SEN kou­lu­tuk­sen ti­lan­ne huo­les­tut­taa laa­jas­ti eri­tyi­ses­ti lä­hi­o­pe­tuk­sen osal­ta. Tä­hän kes­kus­tal­la on jo kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ole­mas­sa, jot­ka tu­lee saa­da kir­jat­tua mah­dol­li­seen hal­li­tu­soh­jel­maan.

Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­nen saa vah­van tuen, ku­ten myös toi­sen as­teen mak­sut­to­muus. Var­hais­kas­va­tuk­sen mak­sut­to­muus taas ja­kaa mie­li­pi­tei­tä, vaik­ka ar­vos­tus var­hais­kas­va­tuk­sen työ­tä koh­taan on kor­ke­al­la.

Help­po pää­sy kir­jas­to­pal­ve­lui­den ää­reen nii­den kai­kes­sa mo­ni­puo­li­suu­des­saan on tär­ke­ää tur­va­ta. Sama kos­kee har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

Kir­jas­to­pal­ve­lui­ta ja kult­tuu­ri­kas­va­tus­ta ar­vos­te­taan laa­jas­ti – ei­kä ih­me. Kes­kus­ta on har­voin, jos kos­kaan, sor­tu­nut eli­tis­miin omas­sa si­vis­tys- ja kou­lu­tus­po­li­tii­kas­saan.

Esi­mer­kik­si kir­jas­to­pal­ve­lut ja va­paa si­vis­tys­työ ovat to­del­lis­ta kan­san­si­vis­tys­tä, joil­la voim­me par­haim­mil­laan ta­voit­taa lä­hes jo­kai­sen suo­ma­lai­sen kou­lu­tus­ta­sos­ta riip­pu­mat­ta.

Kult­tuu­ri­kas­va­tus rik­koo par­haim­mil­laan en­nak­ko­luu­lo­ja maa­il­mas­sa, jos­sa me em­me kui­ten­kaan ole yk­sin vaan tois­ten kans­sa on tul­ta­va toi­meen. Tämä vaa­tii tie­ten­kin myös oman his­to­ri­an tun­te­mis­ta ja ym­mär­tä­mis­tä­kin.

AJA­TUS kan­san­si­vis­tyk­ses­tä kan­taa myös kun pu­hu­taan ns. eli­ni­käi­ses­tä op­pi­mi­ses­ta. Yk­sit­täis­tä ih­mis­tä ei saa vas­tuut­taa lii­kaa kou­lu­tuk­sen kus­tan­nus­ten osal­ta. Jo nyt tut­kin­non jäl­kei­nen kou­lut­tau­tu­mi­nen ka­sau­tuu heil­le, jot­ka ovat jo kiin­ni työ­e­lä­mäs­sä.

Työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la ole­vat jää­vät siis pait­si myös kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Juu­ri he, joil­le täs­tä oli­si eni­ten apua. Kes­kus­tal­le on luon­te­vaa ko­ros­taa täs­sä­kin “kou­lu­tuk­sen köy­hän asi­aa”, jot­ta eri­tyi­ses­ti he, jot­ka ovat vaa­ras­sa jää­dä si­vuun kou­lu­po­lul­ta saa­daan sii­hen ta­kai­sin mu­kaan.

MI­KÄ­LI hal­li­tus­neu­vot­te­lut Ant­ti Rin­teen so­si­a­li­de­mok­raat­tien kans­sa joh­ta­vat yh­tei­seen hal­li­tuk­seen, tar­jo­aa tämä kes­kus­tal­le ja de­ma­reil­le mah­dol­li­suu­den tur­va­ta jo pe­rus­ta­mi­ses­taan läh­tien kan­ta­neen suo­ma­lai­sen pe­rus­kou­lun tär­keim­män osan: tasa-ar­von.

Luok­kiin on pa­lau­tet­ta­va rau­ha ja ar­vos­tus opet­ta­jien työ­tä koh­taan nos­tet­ta­va en­ti­sel­le ta­sol­le. Yhä har­vem­pi nuo­ri nä­kee opet­ta­jan­kou­lu­tuk­sen hou­kut­te­le­va­na vaih­to­eh­to­na.

Tämä ke­hi­tys­suun­ta on kään­net­tä­vä. Pe­ru­sa­si­at kun­toon ja tu­kea opet­ta­jil­le esi­mer­kik­si uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man so­vel­ta­mi­seen ja kol­mi­por­tai­sen tuen käyt­töön, jot­ta op­pi­laat saa­vat juu­ri sitä tu­kea, jota he tar­vit­se­vat.

KES­KUS­TAA tar­vi­taan myös si­vis­tys­po­li­tii­kas­sa. Yk­si­lö­kes­kei­se­nä ai­ka­na tar­vi­taan li­sää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja us­koa jo­kai­seen ih­mi­seen.

Yh­teis­kun­ta, jos­sa kan­sa­lai­sil­la on vah­va yleis­si­vis­tys ja ter­ve kan­sal­li­nen it­se­tun­to pär­jää ja me­nes­tyy ja voi luo­da vah­vaa us­koa tu­le­vai­suu­teen. Täs­sä on kes­kus­tan paik­ka ol­lut en­nen ja niin on myös nyt.

Art­tu Ka­ri­la
pu­heen­joh­ta­ja
Kes­kus­tan Si­vis­tys­seu­ra

Piditkö? Jaa teksti muillekin!

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.